Hoppa till huvudinnehållet

Älg

Älgen är Sveriges största däggdjur och relativt vanlig i hela landet. För tvåhundra år sedan hade ett alltför hårt jakttryck dock trängt tillbaka älgen i vårt land så att endast en liten stam återstod i Mellansverige.

Hotkategori enligt svenska rödalistan
 • Livs
  kraftig
 • Miss
  gynnad
 • Sårbar
 • Starkt
  hotad
 • Akut
  hotad
 • Utdöd
 • Klass Däggdjur (Mammalia)
 • Ordning Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
 • Familj Hjortdjur (Cervidae)
 • Släkte Alces
 • Art Alces alces
 • Underart A.a. alces
Storlek

Tjurarna är större än korna och kan i Skandinavien väga över 500 kg.

Livsmiljö

Älgen finns över hela ­landet utom på Gotland. Den trivs bäst i ung skogsmark, gärna i anslutning till sumpmarker eller myrar. Kalhyggen ger rika beten på ungsly och norra Europas skogsbruksmetoder har därför gynnat älgen.

Föda

Älgen lever av örter, ris, bark, knoppar och sly. Vintertid är stapelfödan ofta årsskotten av tall, gran och en, något som är mindre populärt hos markägaren.

Livslängd

En älg kan bli 20–25 år.

Hotkategori

Älgstammen har varit nära utrotning i Sverige. Räddningen blev total fridlysning följd av en hårt reglerad jakt under 1800-talets senare del. Den svenska älgstammen beräknas idag uppgå till ca 400 000 djur, och under den årliga höstjakten skjuts omkring 100 000 av dessa, alltså 25 %.

Fortplantning

Dräktigheten varar i åtta månader. Under brunsten sparkar tjurarna upp så kallade brunstgropar som de gärna urinerar och vältrar sig i. Yngre kor får oftast bara en kalv, annars är tvillingar vanligt. Även trillingar förekommer undantagsvis.

Visste du?

Bara älgtjurar har den imponerande hornkronan och den kan väga upp till 30 kg hos äldre tjurar. Den fälls varje­ vinter och växer ut igen på våren. Älgtjurar har två hornvarianter: skovelhorn med stora skovlar, eller stånghorn med längre taggar och mindre skovlar.

Älgen är världens största nu levande hjortdjur. Den nord­amerikanska underarten blir dock betydligt större än vår med maxvikter på ungefär 800 kg.

Röd panda > < Visent