Varg

Varg

Canis lupus lupus, Grey wolf
Vargen är en utpräglat social art med starka familjeband. En vargflock består av en grupp individer som är nära släkt med varandra och som leds av ett ledarpar, även kallat alfapar. I flocken råder en strikt rangordning. Det är bara alfaparet som fortplantar sig och som därmed står för flockens tillväxt.

Dräktig: 63 dagar
Antal ungar: 1-8 st
Vikt: 35-55 kg
Längd: 122-182 cm
Föda: Köttätare
Levnadsmiljö: Skogsmark
Livslängd: 10 år

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Hotstatus världen

LC
Livskraftig (Least concern)

Hotstatus Sverige

CR
Akut hotad (Critically Endangered)

Storlek

Hanens vikt är normalt 40–55 kg, honans 35–50 kg.

Livsmiljö

Vargen är extremt anpassningsbar, och har därför kunnat sprida sig till alla möjliga livsmiljöer utom tropisk regnskog och öken. Sett som art är den bland de allra mest spridda arterna i världen, även om den skandinaviska underarten (el. populationen) anses vara ”akut hotad”.

Föda

Under vintern jagar vargarna främst större bytesdjur, som älg. Övrig tid på året tas rådjur, mindre däggdjur och fåglar.

Hotkategori

Från att nästan ha varit utrotad i vårt land ökar nu åter den svenska vargstammen. Vargens långsiktiga överlevnad är, förutom fredning, beroende av en naturlig invandring av finskryska vargar eller genom inflyttning på konstgjord väg. Redan idag är nämligen inaveln allt för hög i vargstammen. Naturlig ­invandring händer väldigt sällan, eftersom vandrande vargar ofta skjuts i norra Sveriges renbetesområden ­eller på andra sätt ­förolyckas innan de når mellersta Sveriges vargområde.

Fortplantning

Alfatiken löper endast en gång om året, i februari-mars. Dräktigheten varar i två månader och kullstorleken är normalt en till åtta ungar. Valparna föds oftast i maj nere i en utgrävd lya och är blinda vid födseln.

Visste du? De flesta vargar finns i Dalarna och Värmland, men det förekommer även vargar längre söderut. Myten om den blodtörstiga vargen finns till last än idag. Trots att hunden, ”människans bästa vän”, faktiskt direkt härstammar från just vargen. Borås Djurpark deltar i Svenska ­Djurparksföreningens bevarande­program med målsättning att hålla en sund och frisk vargstam i svenska djurparker som en genbank för framtiden.

Var med och gör
skillnad du också!

Djurparken vill genom Wildlife Conservation fund samla in pengar som ”öronmärks” för att stödja bevarandearbete med hotade djur och livsmiljöer, såväl nationellt som internationellt. Fondens insamlade medel doneras till organisationer, föreningar etc. som i någon form bidrar till att skapa bättre förutsättningar för hotade arter och hela biotoper.

Några av de djurarter som under åren har ingått i bevarandeprojekt och som har fått del av Borås Djurparks donerade pengar är: Gepard, Afrikansk elefant, Lejon, Schimpans, Borneo Orangutang, Afrikansk Vildhund, Bomullshuvudtamarin, Trubbnoshörning och Röd Panda.

Donera till vårt bankgiro 5327-1599, eller swisha 123 088 95 92, eller lägg ditt bidrag i en av djurparkens sparbössor inne i parken.

Tack för din insats!

Apa i ett träd