Integritetspolicy

– Information om behandling av personuppgifter-

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter

Borås Djurpark & Camping AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet. Vi bryr oss om våra besökare och er integritet och förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och branschstandarder. För att hjälpa dig att förstå hur vi samlar in och använder information om dig har vi sammanställt denna information. Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor, funderingar eller förfrågningar som rör hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter:

Borås Djurpark & Camping AB
BOX 502
SE-501 13
Borås
033-430 48 00
gdpr@borasdjurpark.se

Information som vi samlar in

Det är viktigt för oss att du känner till vilken information vi samlar in om dig och hur vi samlar in den. Vi kan komma att samla in personuppgifter på följande sätt:

Du kan direkt eller indirekt lämna information om dig själv till oss i samband med att du besöker oss eller vår webbplats https://www.borasdjurpark.se härefter “webbplatsen”.

Information som vi kan komma att samla in i dessa sammanhang inkluderar: ditt namn, företagsnamn, dina kontaktuppgifter, information som behövs för fakturering (om det är relevant) och eventuella ytterligare uppgifter som du lämnar till oss. Vi samlar också in information i samband med eventuella betalningar och transaktioner, såsom betalningsmetod, kredit- och betalkortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer etc., beroende på vad som är relevant.

När du använder våra tjänster kan det innebära att vi, i tillägg till den information som du lämnar själv enligt ovan, också samlar in följande information om dig och dina aktiviteter:

Syfte och rättslig grund med personuppgiftsbehandlingen

Den information du lämnar till oss, liksom information om vilka produkter och tjänster du använder och köper samt fakturerings- och betalningsinformation (när det är relevant) krävs normalt sett för att ingå avtal med oss.

Utöver ovanstående information kan vi också komma att be om en del annan information som kan hjälpa oss att göra ditt besök på vår webbplats bättre och vår kommunikation så effektiv som möjligt. Det kan till exempel vara information som rör dina personliga eller professionella intressen/preferenser, var du bor och så vidare. Sådan kompletterande information kommer vi endast att samla in i den utsträckning du ger oss informationen, dvs med ditt samtycke.

De personuppgifter vi samlar in använder vi på följande sätt:

Vi tar din integritet på allvar. När du anmäler dig till nyhetsutskick från oss, kan du vara säker på att vi inte delar din e-postadress med externa aktörer eller någon annan utanför Borås Djurpark & Camping AB. Du kan närsomhelst frånsäga dig våra e-postutskick genom att klicka på avregistreringslänken i något av utskicken.

Hur vi delar personuppgifter vidare

Borås Djurpark & Camping AB kommer inte att, utan ditt samtycke, dela vidare information om dig till tredje part såvida det inte är förskrivet i lag att vi måste göra detta eller det är direkt nödvändigt för att kunna leverera eller uppfylla en produkt eller tjänst som du har bett om eller beställt från oss. Mottagare som hanterar personuppgifter för Borås Djurparks räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt.

Överföring till tredjeland

Vi ser till att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om det skulle uppstå en situation där vi eller någon av våra leverantörer eller underleverantörer behöver överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES, så lovar vi att vi vidtar alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din personliga information behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå som ligger åtminstone i linje med vad som gäller inom EU/EES.

Vi kommer enbart att överföra dina personuppgifter till ett land, ett område eller en sektor i tredjeland om EU-kommissionen har beslutat att det har en tillräcklig skyddsnivå.

Gallring av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter i 7 år eller längre tid om det finns lagar eller regler som kräver det. Detta betyder att vi raderar kunddata i våra system när du som kund inte längre använder våra tjänster eller när personuppgifterna inte längre behövs för de syften som uppgifterna samlades in för. Om vi behåller dina personuppgifter för andra syften som inte direkt kan kopplas till vårt avtal såsom exempelvis statistik, så sparar vi aldrig uppgifterna under längre tid än vad som är direkt nödvändigt med tanke på syftet eller vad som krävs enligt lag.

Borås Djurpark & Camping AB skyddar dina personuppgifter genom tekniska såväl som organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra att obehöriga får tillgång till uppgifterna och säkerställa korrekta uppgifter hos oss, så har enbart ett mycket begränsat antal behörig personal tillgång till dessa personuppgifter.

Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få information från oss om huruvida vi behandlar dina personuppgifter, och om så är fallet har du även rätt att få information om:

Om du vill begära ut information om dina personuppgifter och/eller få ett samlat registerutdrag med de uppgifter som vi har registrerade om dig, kontakta oss via e-postadressen info@borasdjurpark.se. Din begäran kommer att behandlas så snart som möjligt, senast inom 30 dagar. Det kostar ingenting att begära och få ut ett registerutdrag. Om du däremot vill begära ut flera kopior förbehåller vi oss rätten att ta ut en rimlig administrationsavgift. När du skickar in din begäran elektroniskt, kommer du också att få registerutdraget tillbaka i digital form. Detta sker via e-post.

Rätten till rättelse

Vi är måna om att all personlig information som finns lagrad hos oss är korrekt. Om du skulle upptäcka att vi trots detta har ofullständiga eller felaktiga personuppgifter om dig i våra register ber vi att du meddelar oss detta så vi har möjlighet att korrigera, komplettera eller ta bort information.

Rätten till radering

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar:

Vi kommer alltid att gallra och radera personuppgifter när det krävs enligt lag. Se även i avsnittet länge upp om gallring av personuppgifter.

Om vi inte kan tillmötesgå din begäran om att bli raderad, kommer vi att meddela dig detta beslut och informera om varför. Om du ändå vill gå vidare och försöka få dina uppgifter raderade kvarstår möjligheten för dig att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller gå vidare med ditt ärende till domstol.

Rätten till begränsning

Du har rätt att få behandling av dina personuppgifter begränsad under vissa omständigheter:

Om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan kommer vi fortfarande lagra uppgifterna men inte använda den annat än (i) med ditt samtycke, (ii) för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, (iii) för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller (iv) för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

Rätten till dataportabilitet

När vi behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt, antingen med ditt samtycke som rättslig grund eller för att uppfylla ett avtal, så har du rätt att själv få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format – så kallad dataportabilitet.

Rätten att invända

Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter, inklusive eventuell profilering, där ändamålet är berättigat intresse kommer vi att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa på en faktisk berättigad anledning till att fortsätta. Vi kan också komma att fortsätta behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om syftet med behandlingen är direktmarknadsföring kommer vi omedelbart att upphöra med den behandlingen om du begär detta.

Frågor och klagomål

Vi hoppas att den här informationen är användbar för dig och bidrar med förtydliganden när det gäller varför och hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, tveka inte att ta kontakt med oss:

Borås Djurpark & Camping AB
BOX 502
SE-501 13

Borås
033-430 48 00
gdpr@borasdjurpark.se

Du har också rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten när det gäller hur vi behandlar dina uppgifter.

Denna informationstext uppdaterades senast den 2022-01-25.