Miljöarbete

Borås djurpark AB är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas sedan juli 2013. Årligen utförs en revision av företagets miljöarbete, vilket bidrar till att vi ständigt vill göra vårt yttersta för att minska vår miljöpåverkan. I oktober 2023 fick vi på nytt godkännande för vårt miljödiplom, utfärdat av Miljöstrategen i Jönköping.

Borås Djurpark har alltid värnat om miljön och strävar efter en hållbar framtid. Bara genom att besöka oss stödjer du vårt viktiga arbete för flertalet arters överlevnad, vilket är viktigt för bevarande av biologisk mångfald.

Här är några av punkterna som vi uppfyller:

  • Inköps och resepolicy som innebär att vi prioriterar miljömärkta varor och tjänster, och anpassar våra resor så den negativa miljöpåverkan minimeras.
  • En avfallsrutin som innebär att vi sorterar verksamhetens avfall så effektivt som möjligt.
  • En förteckning över samtliga kemikalier vi använder, för att kunna fasa ut de med störst miljöpåverkan.
  • Våra bilar är miljöklassade och vi använder oss av så miljövänliga bränslen som möjligt. Såsom Ecopar och Acrylatbensin.
  • Vår restaurangverksamhet säljer endast palmoljefri mat och konfektyrer.
  • Information om värdet av biologisk mångfald till en bred publik genom vårt deltagande i bevarandeprojekt, samt vår utveckling av ängsmarker som gynnar pollinerande insekter.

Ladda ner Djurparkens miljöberättelse

Miljöberättelse 2022 (godkänd oktober 2023)

Aktiviteter för minskad miljöpåverkan

Solceller bondgårdstaket
De senaste åren har vi installerat solceller på flertalet fastigheter i djurparken och vi planerar för ännu fler. Dessa anläggningar bidrar till uppvärmning för flera hus och stallar, vilket gör att vi kan minska på mindre hållbar energianvändning.

Ängsmark & insektshotell
Med stöd från LONA-bidrag har vi hittills sått cirka 2400 m2 ängsmark samt placerat insektshotell på olika platser i djurparken och på campingen. Detta för att gynna pollinerande insekter. Redan 2017 användes bidrag för en fladdermusinventering i djurparken utförd av Nattbakka Natur.

Elbilar och el-cyklar
Flera av företagets fordon med fossilt bränsle har bytts ut mot eldrivna fordon och inom djurparken och campingen kan vi nu även ta oss fram med el-cyklar eller vanliga cyklar.

Fågelinventering
Sommaren 2022 utförde Borås fågelklubb en inventering av det vilda fågellivet i djurparken. Inventeringen ska ge oss en bild av vilka fågelarter som uppehåller sig i vårt område, samt hur vi bäst kan bevara eller utveckla de livsmiljöer som de behöver.

Aktiviteter för minskad miljöpåverkan

Solceller bondgårdstaket
Under våren 2018 installerades en solcellsanläggning på taket till Bondgården. Denna anläggning bidrar till uppvärmning för flera av husen och stallarna i området, vilket gör att vi kan minska på mindre hållbar energianvändning.

.

Fladdermusinventering
Det har även utförts en fladdersmusinventering av miljöförvaltningen inom djurparken, som visade att flertalet fladdermusarter finns i området. Djurparken kommer själva att bygga fladdermusholkar och sätta upp dessa inom en snar framtid.

Elbilar och el-cyklar
Flera av företagets fordon med fossilt bränsle har bytts ut mot eldrivna fordon och inom djurparken och campingen kan vi nu även ta oss fram med el-cyklar eller vanliga cyklar.

Bikupor, fjärilsrestauranger, insektshotell
Vi hyr för tillfället fyra stycken bikupor från företaget Beepartner. Dessa bikupor står synliga för publik som kan ta del av binas arbete genom att man kan kika in i kuporna och även få information om varför bin är så viktiga att bevara. I samma område som bikuporna har vi även installerat fjärilsrestauranger och insektshotell. Tanken är att vi på sikt ska utöka antalet fjärilsrestauranger och insektshotell runt om i parken.