Varför djurpark?

Stora förändringar har skett i världen sedan de första offentliga djurparkerna öppnades. Dagens stora kunskap om djurs och växters ekologi har gjort många djurparker till centrum för biologisk mångfald och lärande i stimulerande och underhållande miljöer för såväl barn som vuxna. Borås Djurpark arbete omfattar: bevarande, forskning, utbildning och miljöarbete.

Ditt besök gör skillnad!

Genom att besöka Borås Djurpark är du med och stödjer djurparkers bevarandearbete med hotade djur och livsmiljöer, såväl nationellt som internationellt.

Behövs djurparker?

Arter har under alla tider utvecklats och dött ut, men idag uppskattar man att arter dör ut mellan 1000 till 10 000 gånger snabbare än vad som är normalt, vilket förstås beror på människans överexploatering av jordens resurser. Det ökade hotet mot både växt- och djurarter och deras naturliga livsmiljöer över större delar av världen har, åtminstone till viss del, gjort den gamla antikens menagerier till den moderna tidens Noas ark. Flera djurarter, t.ex. visenten, den europeiska bisonoxen och den asiatiska Przewalskihästen – en av vår tamhästs vilda släktingar, skulle varit utdöda idag om de inte funnits i samarbetande djurparker. Detta är enbart några exempel som visar på hur viktiga djurparkernas ställning är för att skydda hotade arter och deras miljöer. Uppskattningsvis håller det dryga tusentalet organiserade djurparker, som också Borås Djurpark tillhör, över 1 miljon djur och över 10 000 arter. Ett tilltagande antal av dessa räknas som utrotningshotade arter där stambok och ibland koordinerade avelsprojekt finns och allt färre arter hålls enbart i informationssyfte. 

Artbevarande former

Det ända sättet att rädda en art från en fullständig utrotning är att undanröja hoten mot den. Tyvärr är det lättare sagt än gjort till följd av människans inkräktande på djurens livsmiljö och genom jakt, överexploatering, sjukdomsspridning från människans tamdjur och annat. Inte ens fridlysning har så stor effekt på grund av tjuvjakt och myndigheters svårigheter att kontrollera om skyddslagar efterföljs. 

Kunskapen om vilda djurs skötsel och fortplantning har ökat avsevärt under senare tid. Därför strävar man efter att avla de hotade djuren i djurparker, som ibland är den enda skyddade miljö i vilken de kan överleva. Man använder här två begrepp för att skilja de kompletterande formerna av artbevarande: In situ står för bevarande av hotade arter i deras naturliga livsmiljöer. I ett ökande antal fall är dock djurparkernas populationer ex situ av avgörande betydelse för hela artens överlevnad. Samarbete mellan djurparker är av största vikt eftersom man uppskattar att det behövs åtminstone 250 – 500 individer av en art för att försäkra sig om dess långsiktiga överlevnad, och undvika inavel. En frisk grupp består av djur som inte är nära besläktade med varandra, och därför att stor genetisk variation. 

Vanliga frågor och svar om våra djur

Tack för att så många av er är engagerade i våra djur och hör av sig till oss med frågor. Vi vill bli ännu tydligare med vad vi gör och har därför samlat en del av de frågor vi får om vårt arbete i Borås Djurpark här.

Har du frågor om vårt arbete?

Kontakta oss gärna på: info@borasdjurpark.se

Vi

Upphittade vilda djur

Rör inte djurungar i naturen och försök inte själv att ta hand om ett vilt djur!

Många hör av sig till oss angående vilda djur och djurungar. Vi förstår att tanken är god och att man vill hjälpa. Men i de allra flesta tillfällen så behövs inte mänsklig hjälp -tvärtom. Insatserna ökar oftast både dödligheten samt förlänger lidandet genom stress hos de vilda djuren. Djurungarna är nästan aldrig övergivna, utan vår närvaro hindrar föräldradjuren från att våga sig fram.

För att ta hand om friska eller skadade vilda djur (oavsett om det gäller en fågelunge, en björn, en ekorre eller något annat) krävs specialkunskaper och särskilda tillstånd. Det är enligt lag dessutom förbjudet och straffbart att som privatperson hantera/”ta hand om” vilda djur mer än 48 timmar. Den tiden är avsedd för ”upphittaren” att få kontakt med och överlämna djuret till en specialutbildad viltrehabiliterare som är godkänd av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Denne kan i sin tur kontakta veterinär om det behövs. Det innebär alltid en stress för vilda djur att hanteras av människor och detta skall man bara göra efter noga överväganden om artens hotstatus och om individen är ”biologiskt värdefull”.

Så rör inte djurungar i naturen! Om du redan har gjort det, så lägg tillbaka dem där du hittade dem, även om du har rört vid dem. Chansen för djuret att överleva är större då. En annan viktig sak att komma ihåg och acceptera är att många djur och djurungar dör i naturen utan att det är något konstigt med det; djur blir föda till andra djur och det är en del av det naturliga kretsloppet.

Vid frågor om upphittade och/eller skadade vilda djur kontakta KFV (Katastrofhjälp Fåglar och Vilt). Det är en rikstäckande godkänd organisation för viltrehabilitering. Läs mer på deras hemsida: www.kfv.se

I Borås Djurpark tar vi inte emot upphittade och/eller skadade vilda djur; framför allt på grund av risken för smittspridning till våra hotade djurarter som vi har och som vi samarbetar omkring i globala bevarandeprogram.

2024-01-30 / Daniel Denitton, Leg.veterinär