Svart sulawesimaka

Selematkan Yaki

Organisationen har sin bas på ön Sulawesi, Indonesien, och verkar på dess norra spets. Denna del av Sulawesi är hemvist för en endemisk art av makaker, den Svarta Sulawesi Makaken (Macaca nigra). Endemisk innebär att den inte finns någon annanstans än på Sulawesis norra spets och arten bedöms vara kritiskt hotad då den har minskat med cirka 90 % sedan 1970-talet. Ett av de stora hoten har varit alldeles för omfattande jakt, delvis driven av en lokal kultur där konsumtion av kött från vilda arter historiskt har spelat en stor roll. I kombination med förlust av de ursprungliga regnskogarna som är viktiga livsmiljöer för arten har detta bidragit till dess kraftiga tillbakagång.

Svart sulawesimakak

Borås Djurpark Wildlife Conservation Fund

Sedan 2018 har vi stöttat flera av SY:s projekt. Den första donationen öronmärktes till etableringen av ett utbildningscenter i anslutning till naturreservatet Tankoko Batuangas. Det är ett av få områden där Svart Sulawesimakak fortfarande återfinns i livskraftiga antal. Detta center används nu för att utbilda reservatets besökare, men ännu viktigare är att det används av lokala skolor. Därmed bidrar centrat till att utbilda barn och unga vuxna i regionen om vikten av att bevara naturen och man när en stolthet över den unika lokala faunan.

Under de senaste åren har vi vid flera tillfällen stöttat ett projekt som benämns Sustainable livelihoods Approach. Detta omfattar flera olika områden med huvudsyftet att skapa mer hållbara försörjningsmöjligheter för människor i lokalsamhällen runt viktiga makakhabitat. Vårt stöd har bidragit till att tillgängliggöra kurser i hållbara jordbruksmetoder samt att tillgängliggöra material och resurser för hållbart jordbruk som växthus, verktyg och frön av olika ekonomiskt lönsamma grödor för samhällen i nyckelområden. På så vis minskar på sikt människors beroende av att utnyttja regnskogen och dess vilda djur för sin egen försörjning.

Under 2023 donerades en större summa pengar till SY till förmån för deras Forest Community Conservation Forum initiativ, denna gång i ett nytt mer okänt område kallat Manembo nembo. Man har under en tid förstått att Sulawesimakaken finns i området men resurser har inte funnits för att initiera relevanta bevarandeåtgärder. Ansvariga myndigheters insyn i området har också varit begränsad. Forest Community Conservation Forums är en tidigare beprövad strategi som syftar till att lyfta upp frågan om naturvård på agendan i ett område. Detta görs genom att skapa mötesforum där alla olika samhällsintressen finns representerade för att diskutera och komma överens om hur naturen bör skyddas. Allt ifrån myndighetsrepresentanter till lokalpolitiker, rättsväsende, lokala intresseorganisationer etc. finns med vilket innebär att dessa forum är viktiga för att bygga broar mellan människor och främja kommunikation och samsyn kring naturvård.

Projekt utanför naturreservatet Tangkoko–Batuangas

Parallellt med direkt naturskyddsarbete har Selamatkan Yaki även startat upp flera viktiga projekt utanför naturreservatet Tangkoko – Batuangas för att ta sig an de utmaningar som arten står inför.

• Utbildning – I samarbete med lokala skolor arbetar Selamatkan Yaki för att främja kunskap och respekt för de vilda djuren hos områdets barn och unga.

• Hållbar försörjning – Genom ett hållbarhetsprojekt testar man nya odlingstekniker för att på sikt kunna minska jordbrukets påverkan på regnskogen samtidigt som människor ges möjligheter till försörjning. 

För att nå lyckade resultat som naturvårdsorganisation behöver man på detta sätt arbeta parallellt med naturskydd, forskning, utbildning och hållbar utveckling.

Under 2018 samlade Borås djurpark in pengar till Selamatkan Yaki som öronmärktes för att bygga upp ett utbildnings och informationscenter i anslutning till naturreservatet Tangkoko Batuangas.

I Juni 2020 skickades ytterligare en donation till Selamatkan Yaki till förmån för ett av deras projekt inom hållbar försörjning. En stor del av summan på 2800 Euro kommer användas för att bekosta professionella instruktörer samt utrustning som krävs för att introducera och utveckla ekologiska jordbruksmetoder i lokalsamhällen på norra Sualwesi. Framförallt kommer man göra insatser runt om naturreservaten Bogani och Tangkoko, områden där den svarta sulawesimakaken idag lever skyddat. Detta för att skapa alternativa inkomstkällor och introducera alternativa livsmedel för de människor på landsbygden som annars använder regnskogen och djuren i naturreservaten som en resurs för för att tillgodose dessa behov.


Hjälp oss rädda den svarta Sulawesimakaken

Genom en donation till Borås Djurparks bevarandefond stödjer du Selamatkan Yaki och deras omfattande arbete på Sulawesi! Genom att stödja fonden bidrar just DU till en naturvårdsinsats, som kan göra skillnad.

Bidra du också!

Swisha din gåva till: 123 088 9592

Sulawesimakak

Våra andra bevarandeprojekt

Mara-projektet

Mara-projektet

Tjuvjakten på elefanter i Afrika pågår i en takt vi sällan skådat. Den har i vissa områden reducerat antal djur med 90%. Om detta får fortsätta kan Afrikas elefanter försvinna för alltid. Borås Djurpark försöker hjälpa de människor och organisationer som arbetar med att stoppa den illegala jakten på elefanter. 

Bongo-projektet

Bongo Surveillence Project har sin bas i Kenya, och fokuserar på att övervaka och skydda de bergsskogar där den mystiska och kritiskt hotade underarten av Bongoantilop, Östlig Bongoantilop, fortfarande finns kvar. Idag finns färre än 100 individer i vilt tillstånd och projektet har också en aktiv del in återintroduktion av östlig bongoantilop från avelscenter i området.