Ringamålako

Bos taurus Ringamåla cattle
Den rödbruna ringamålakon härstammar från isolerade besättningar i Blekinge och Skåne. De anses vara föregångaren till den mjölkkoras som är vanligast i modern svensk mjölkproduktion; Svensk Röd och Vit Boskap (SRB). Ringamålakon beskrivs som en god fodersökare och passar utmärkt som betesdjur bland värdefulla ängsmarker och naturreservat.

Dräktig:280 dagar
Antal ungar:1 st
Vikt:400-600 kg
Längd:120-150 cm
Föda:Växtätare

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

CR
Akut hotad (Critically Endangered)

Levnadssätt

Kor är sociala flockdjur. En flock består av 10–15 individer med närbesläktade kor och deras kalvar. Tjurarna lever ensamma utanför parningstiden, unga tjurar kan bilda egna grupper.